Nowe conky + .conkyrc

Po paru eksperymentach z conky, ostatecznie wróciłem do schematu zamieszczonego na forum Debiana i trochę go zmodyfikowałem pod kątem własnych oczekiwań. Efekt wizualny + zawartość pliku konfiguracyjnego .conkyrc poniżej:

background yes

#prawy dolny rog
gap_x 1050
gap_y 50

maximum_width 200

# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font -*-*-*-r-normal–14-*-*-*-c-*-iso8859-2
font -xos4-terminus-*-r-normal-*-12-100-*-*-c-*-iso10646-1

# Use Xft?
use_xft yes

#xftfont Terminus:size=8
xftfont Terminus:encoding=utf-8:size=7
xftalpha 0.9

update_interval 1.0

total_run_times 0

own_window no

#own_window_type desktop
#own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_transparent yes

# If own_window_transparent is set to no, you can set the background colour here
own_window_colour hotpink

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
border_margin 4
border_width 1

default_color white
default_shade_color black
default_outline_color white

alignment top_right
no_buffers yes
uppercase no

cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2

override_utf8_locale yes

use_spacer yes

TEXT
${color #4F51FE}${font :size=10} Xubuntu 9.10${font :size=8}${color #FFFFFF} Karmic Koala
${color #FFFFFF}—————————————————————
$alignc${font :size=8}${color #0003FF}apt-get install anarchism
$alignc${font :size=8}${color #0003FF}666% root for myself!
${color #FFFFFF}—————————————————————
${color #FFFFFF}${font Terminus:encoding=iso8859-2:size=11}${time %A %X}${color}
${font :encoding=iso8859-2:size=8}$alignr${color #FFFFFF}${time %e %B %G}
${color #FFFFFF}—————————————————————
${color slate grey}Jądro:
$alignr${color }$kernel
${color slate grey}Czas pracy:
$alignr${color }$uptime
${color slate grey}Load:
$alignr${color }$loadavg

${color }${color slate grey}CPU: $color%${color #FFFFFF}$cpu$alignr$color$running_processes/ $processes
${color slate grey}${cpugraph 18,200 000000 00025D}
${font :size=8}${color #444444}${top name 1}$alignr${top cpu 1}
${color lightgrey}${top name 2}$alignr${top cpu 2}
${color lightgrey}${top name 3}$alignr${top cpu 3}
${color lightgrey}${top name 4}$alignr${top cpu 4}
${font :size=8}
${color slate grey}RAM: $color%$memperc ${alignr}$mem
${membar 5,200}
${color slate grey}SWAP: $color%$swapperc ${alignr}$swap
${swapbar 5,200}
${font :size=8}${color #444444}${top_mem name 1}$alignr${top_mem mem 1}
${color lightgrey}${top_mem name 2}$alignr${top_mem mem 2}
${color lightgrey}${top_mem name 3}$alignr${top_mem mem 3}
${color lightgrey}${top_mem name 4}$alignr${top_mem mem 4}
${font :size=8}
${color slate grey}SYSTEM: $color$alignr$diskio
${color slate grey}${diskiograph 18,200 000000 00025D}
${color slate grey} /:${alignr}${color }${fs_free /}
${fs_bar 5,200 /}
${color slate grey}DOMOWY: $color$alignr$diskio
${color slate grey}${diskiograph 18,200 000000 00025D}
${color slate grey} /home:${alignr}${color }${fs_free /home}
${fs_bar 5,200 /home}

${color slate grey}INTERNET:
${color}DL: ${color #444444}${downspeed eth0}${color} UP: ${color #444444}${upspeed eth0}${color}${alignr}KiB/s
${offset 10}${color}Ogólnie [1]: ${color white}${totaldown eth0}
${offset 10}${color}Ogólnie [2]: ${color white}${totalup eth0}

${color slate grey}${downspeedgraph eth0 18,200 000000 00025D}
${color slate grey}${upspeedgraph eth0 18,200 000000 00025D}
${color #444444}Połączenia
$color Wyjście: ${tcp_portmon 32768 61000 count}
$color Wejście: ${tcp_portmon 1 32767 count}
${color #444444}Adresy IP ${alignr} Port$color
${tcp_portmon 32768 61000 rip 0} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 0}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 1} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 1}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 2}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 3} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 3}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 4}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *